Kam s ní? Víme to!


Chcete, aby souÄástí interiéru vaÅ¡eho domu, bytu Äi kanceláře byla kvalitní ÄistiÄka vzduchu? Abyste zajistili její maximální úÄinnost, je tÅ™eba najít pro ni strategicky výhodné místo. ÚplnÄ› nejlepší je nechat ji uprostÅ™ed místnosti, zhruba na poloviÄní vzdálenosti mezi oknem a dveÅ™mi. RozhodnÄ› se nedoporuÄuje umístit ji do průvanu. Vzhledem ke stavu životního prostÅ™edí je zcela pÅ™irozené, že tato zařízení užívá stále vÄ›tší množství lidí. NaÅ¡e spoleÄnost – Ionizator.eu – vám pÅ™edkládá pomÄ›rnÄ› Å¡irokou nabídku zařízení na ÄiÅ¡tÄ›ní vzduchu vÄetnÄ› multifunkÄních.

Blahodárný úÄinek nejen na ÄlovÄ›ka, ale i na rostliny a další organismy

SouÄástí multifunkÄních ÄistiÄek vzduchu je i ionizátor, který dokáže vyrábÄ›t záporné ionty, jež mají blahodárný vliv na zdraví a psychickou pohodu ÄlovÄ›ka. Je-li ve vzduchu nedostatek záporných iontů – aniontů, mohou se dostavit pocity deprese, bolesti hlavy, dýchací potíže u astmatiků, zvýšený krevní tlak, zpomalení mozkové Äinnosti a zhorÅ¡ení pamÄ›ti. Zvýšení množství záporných iontů v ovzduší má dalekosáhlý příznivý vliv nejen na ÄlovÄ›ka, ale rovněž, jak bylo prokázáno, i na rostliny, neboÅ¥ stimuluje jejich růst.